Разгледайте процесите в системата в изображения

Кодове на НАП РД

РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ


к о д о в е т е з а в и д п л а щ а н е Код за вид плащане
Данък върху добавената стойност при сделки в страната 11 01 00
Акциз при сделки в страната 11 02 00
Корпоративен данък от нефинансови предприятия 11 04 01
Корпоративен данък от финансови институции 11 04 02
Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел 11 04 03
Корпоративен данък от застрахователни дружества 11 04 04
Възстановен ДДС от внос 11 08 22
Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 11 12 12
Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др. 11 12 13
Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци. 11 12 15
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37,ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ 11 12 17
Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ 11 12 18
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ 11 12 19
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци 11 15 01
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия 11 15 02
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица 11 15 03
Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица 11 15 04
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица 11 15 11
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица 11 15 13
Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал1 , т.1-9 от ЗДДФЛ 11 15 14
Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри 11 19 01
Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения 11 19 02
Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО 11 19 03
Данък върху дейността от опериране на кораби 11 19 04
Данък върху представителните разходи по ЗКПО 11 20 01
Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане) 11 20 02
Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО 11 20 03
Други данъци 11 34 00
Държавни такси 11 35 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 11 43 00
Приходи от дивидент за държавата 11 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 11 49 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване 11 50 00
Приходи от глоби на КАТ по наказателни постановления 11 50 91
Приходи от глоби на КАТ, събирани чрез фиш 11 50 92
Вноски от Булгаргаз 11 53 00
Други неданъчни приходи 11 70 00
Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи (код за служебни преводи от/към сметки 1722 на НАП. Не се попълва от задължени лица) 11 70 11
Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) (Не се попълва от задължени лица) 11 88 66
Преводи по с/ки 8 1 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица) 11 88 88
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301 на НАП в банки (прилага се от обслужващите банки на НАП. Не се попълва от задължени лица) 11 98 00
дебитно - контролираща сметка - код за централизация (прилага се от обслужващите банки на НАП. Не се попълва от задължени лица) 11 99 11
дебитно - контролираща сметка - код за директен дебит (прилага се от обслужващите банки на НАП. Не се попълва от задължени лица) 11 99 88