Разгледайте процесите в системата в изображения

Описание на полетата по реда на Tab-order

 • Платете на - име на получателя *

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата с всички териториални дирекции на НАП или се въвежда, ако е различно и не е вече въведено. Избирането му не попълва автоматично други полета.

Тъй като в имената на териториалните дирекции на НАП се съдържа името на съответния град, тук е удобно да се изпише директно името на града и да се избере предложеното от списъка. Почти винаги след въвеждането на 2 или 3 букви желания избор е вече на позиция в списъка и избирането му е лесно.

 • Основание за плащане *

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата или се въвежда. Тук системата автоматично предлага НЗОК, ДОО (след и преди 31.12.1959), ДЗПО и Републикански бюджет.

При изборът му се попълват автоматично „IBAN на получателя”, „BIC на получателя” и „При банка - име на банката получател” на съответната териториална дирекция според актуалните към момента номенклатури за кодове на вид плащания на НАП.

 • Още пояснения

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата или се въвежда. Системата предлата различните проценти при вноски към съответните фондове или основания за плащане към републикансия бюджет, като при изборът му автоматично се попълва полето „Вид плащане” (ако може да се определи еднозначно) със съответния код на плащане на НАП.

 • Вид плащане

Попълнено е при избора на „Още пояснения”, но също е самодопълващо се поле, свързан с този на „Още пояснения” и при избор на друг код, обратно попълва „Още пояснения” според връзките в номенклатурата от НАП. Може да се попълни и ръчно. Може и да е празно.

 • Сума *

Попълва десетично число, като при излизане от полето то автоматично се конвертира във формата според УКАЗАНИЕ 03-2009 СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

 • Вид док
 • № и Дата на документа,по който се плаща;

Когато платежните нареждания са насочени към сметки на администратори на публични вземания тези полета се попълват както следва:

позиция 10 - вид на документа, по който се плаща, съгласно посочената в бюджетното платежно нареждане номенклатура;

позиции 11 - 20 - номер на документа, по който се плаща.

 • От дата и До дата

“От дата” и „До дата” се попълват по подразбиране с начална и крайна дата на предния месец, но подлежат на редакция при необходимост. Примерно днес е 18.01.2010 г. – От дата: 01.12.2009 г. До дата: 31.12.2009 г.

 • Наредител * - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице;

От самодопълващо се поле се избира фирма или физическо лице или се въвежда. Ако сте избрали собствена фирма, от която работите в момента, се попълва автоматично заедно с полетата, които се попълват при избора му.

При избирането му се попълват: „IBAN на наредителя”, „BIC на наредителя”, „До”, „Клон”, „Адрес”, „ЕИК на задължено лице” или „ЕГН на задължено лице” – в зависимост от типа на лицето. „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице” също се попълва със стойност равна на стойността на „Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”, но подлежи на корекция, ако не е същото.

 • IBAN на наредителя * и BIC на наредителя * - ако не са попълнени при избора на наредител, са самодопълващи се полета, при избора на които „Наредирел” се попълва автоматично.
 • ЕИК на задължено лице *

Самодопълващо се поле, свързано със „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”.

 • Задължено лице * - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице;

Самодопълващо се поле. По подразбиране е попълнено при попълване на „Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице” с неговата стойност. Ако ФЛ се избере от самодопълващо се поле, се попълва и „ЕГН на задължено лице” или „ЛНЧ на задължено лице”.

 • ЕГН на задължено лице *

Самодопълващо се поле, свързано със „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”.

 • ЛНЧ на задължено лице *

Самодопълващо се поле, свързано със „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”.

 • До, Клон, Адрес, Дата на представяне – ако не са автоматично попълнени, след изибране на банкова сметка на наредител могат да се попълнят ръчно или да останат празни за последващо попълване.

Предните полета са в горната част на формата. При преминаване към тях екрана се премества нагоре, така че те да се виждат. След излизане от последното, екранът се връща обратно, за да се види бутонът „Запис”

 • „Запис”

Записва платежното нареждане и препраща към екрана за действия след създаване на документ

Пояснение:

* – Задължителни полета!

* – Задължително е попълването на поне едно от тези полета!

Други теми от категорията