Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета"

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" е предназначен за изпълнение на следните платежни операции в лева:

(1)    нареждане за кредитен превод към сметки на администратори на публични вземания (сметки, чийто идентификатор на вида сметка започва с 8):

§ за плащане на данъчни задължения и такси;

§ за задължения за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители";

§ за приходи от митнически задължения;

(2)    нареждане за кредитен превод към сметки на разпоредители с бюджетни кредити; за бюджетни, извънбюджетни и чужди средства, включително за учредяване на обезпечение чрез паричен депозит за митнически задължения;

(3)    нареждане за кредитен превод от сметки на администратори на публични вземания - при възстановяване на надвнесени и погрешно постъпили суми по тези сметки, коригиращи преводи и други операции. Този документ не се прилага, когато възстановяването на надвнесени или погрешно внесени суми по сметки на администратори на публични вземания се извършва чрез СЕБРА;

(4)    нареждане за кредитен превод от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки, чиито идентификатор на вида сметка започва с 3) - за всички преводи, инициирани от титуляра на сметката, които не се извършват чрез СЕБРА, за коригиращи преводи и други операции по сметките с лимити в БНБ.