Разгледайте процесите в системата в изображения

Многоредово – специфики

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" (многоредово) се използва в случаите, когато наредителят желае да плати до четири свои различни по вид задължения към една сметка на администратор на публични вземания чрез една платежна операция.

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" 18

(многоредово) е предназначен само за плащания в лева (включително внасяне на суми в брой) към сметки на администратори на публични вземания (идентификатор на сметка, започващ с 8).

Документът може да се използва и за плащания между сметки на администратори на публични вземания - при възстановяване на надвнесени и погрешно постъпили суми по тези сметки, коригиращи преводи и други подобни операции. Този документ не се прилага, когато възстановяването на надвнесени или погрешно внесени суми по сметки на администратори на публични вземания се извършва чрез СЕБРА.

Допуска се с този документ да се внасят публични вземания на едно задължено лице, класифицирани по един и същ код за вид плащане, но с различни основания (например ДДС по декларация, ревизионен акт, суми на данъка, отнасящи се за различни отчетни периоди и др.).

Документът не може да се използва за внасяне на дължими суми на няколко задължени лица.

В случай че документът се използва като вносна бележка, върху него се поставя подпис на касиер и банков служител.

Този документ не се прилага за преводи от/към сметки в БНБ, както и за преводи към всички други сметки, които не са сметки на администратори на публични вземания .

Попълването на многоредово платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета следва същите стъпки и принципи както едноредовото. Полетата „Основание за плащане”, „Още пояснения”, „Вид док.”, „Вид плащане”, „Сума”, „№ и дата на документ”, „От дата”, „До дата” се повтарят в четири еднотипни сегмента. Движението по Tab-order е идентично с едноредовото, като повтарящите се сегменти се преминават последователно един след друг.

След попълването на желания брой сегменти, автоматично се изчислява и попълва полето „Сума” и „С думи”.