Разгледайте процесите в системата в изображения

Автоматизация на операциите и интеграция

Уникалната функционалност осигурява висока степен на автоматизация на процесите по издаване, изпращане, обработване, печат и управление на фактури, дебитни и кредитни известия и банкови платежни документи. Възможностите за експорт и изпращане на създадените и приети документи в структуриран вид (стандартен XML формат) дават възможност за лесна интеграция с всякакви финансово-счетоводни, складови, ERP и други видове информационни системи, изискващи въвеждане на информацията от създадените, изпратени и съхранявани или съответно получените в e-Docs.bg фактури и платежни документи.