Разгледайте процесите в системата в изображения

Панел „Артикули”

  • „Наименование” * - самодопълващо се поле, в което излиза списък на имена на артикули от фактури, издадени от избрания доставчик.
  • „Мярка” - самодопълващо се поле със стойности от предишни издадени документи
  • „Количество” * и „Единична цена” * - полетата приемат само числа с десетична точка или запетая
  • „Цена” * - изчислява автоматично от полета „Количество” и „Единична цена”.

Забележка: Полетата отбелязани със * са задължителни.

По подразбиране при започване на нова фактура има само един ред за артикул. С кликването на „Добавяне на ред” към списъка с артикули се добавя нов празен ред, но тази операция не е задължителна. Ако използвате клавиша „TAB” или „ENTER” за навигация, след като сте попълнили всички полета от предния ред, при следващото натискане на клавиш автоматично се добавя нов ред и може направо да започнете попълването му.

За да изтриете даден ред от фактурата, натиснете бутона  пред реда.

Ако доставчика не е регистриран по ЗДДС в полето „Основание за неначисляване на ДДС” автоматично се попълва „Чл. 113, ал. 9 от ЗДДС” (подлежи на корекция при необходимост и е самодопълващо се поле), а реда с „ДДС: ... %” се скрива. Ако доставчикът е регистриран, полето е празно а в полето „ДДС %” автоматично се попълва ставката отбелязана за конкретната фирма в номенклатурната таблица „Фирми” (по подразбиране, съобразно действащата в момента нормативна уредба).

Стойността на ДДС и „Сума за плащане” се изчисляват автоматично спрямо полетата „Стойност” и „ДДС %”.