Разгледайте процесите в системата в изображения

Панели „Доставчик” и „Клиент”

Ако сте избрали от „Собствени фирми” фирма, с която да работите в момента или ако не ползвате системата в многофирмен режим – издавате документи само от името на една фирма, в полетата от панела „Доставчик” ще са попълнени данните на съответната фирма и банковата й сметка по подразбиране (ако такава е въведена). В противен случай, можете да попълните данните за доставчика директно или да изберете такъв от самодопълващите се полета за име или ЕИК.

Ако попълвате данни на фирма за първи път, включително и данни за банковата й сметка, автоматично ще бъдат създадени съответни записи в номенклатурните таблици („Фирми” и „Банкови сметки”) - няма нужда предварително да бъдат създавани фирми и банкови сметки и да бъдат въвеждани данните в отделни прозорци. Ако доставчикът е регистриран по ДДС, при кликване с мишката в полето „ЗДДС №”, което по подразбиране е празно и е изключено от Тab-order, автоматично се попълва ЗДДС номера (BG + ЕИК). Същото важи и за полето „ЗДДС №” на клиента.

След като е избран доставчикът, автоматично се попълва поредният му номер на фактура, а в полето „Дата” – днешна дата. При смяна на доставчика, стойността в полето „Номер” отново се променя автоматично.

e-Docs.bg следи за номерацията на издаваните от Вас фактури и не допуска дублирането на номера в рамиките на една и съща фирма. Прескачането на номера е разршешено, но при попълване на пропуснати номера се следи автоматично за коректността на датата спрямо предходни / следващи фактури.

В панела „Клиент” можете да изберете съществуваща фирма от самодопълващите се полета „Име” и „ЕИК” или да въведете данните на нова. Също както при доставчик, автоматично ще се добавят записи в съответните номенклатурни таблици – „Фирми” и „Банкови сметки”.

При кликване с мишката на въпросителния знак до полето „ЗДДС №” в панела „Клиент” се извършва автоматична проверка за потвърждение във VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).